O nas

Sarmatia Ventures łączy kompetencje zarządzania projektami inwestycyjnymi w przenikających się obszarach transakcji kapitałowych, nieruchomości, trudnych aktywów oraz tworzenia i wspierania start upów, w tym start upów technologicznych. Ponad 10 lat obecności na rynku, i jeszcze dłuższe doświadczenie naszego zespołu zarządzającego, pozwalają podejmować trudne wyzwania z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań. Dzięki upowszechnieniu cyfryzacji i rosnącej popularności szeroko rozumianych zdecentralizowanych finansów (DeFi) partnerzy ekosystemu skupionego wokół Sarmatia Ventures mają dostęp do transakcji dawniej zarezerwowanych tylko dla klientów banków inwestycyjnych.

​W szczególności Sarmatia Ventures interesuje się przedsięwzięciami towarzyszącymi budowie Nowego Jedwabnego Szlaku. Nowy Jedwabny Szlak to projekt przedstawiony w 2013 roku przez prezydenta Xi Jinpinga, który przywraca do życia jeden z najważniejszych szlaków handlowych w historii ludzkości, najkrótszą drogą łączący Chiny z Europą, z pominięciem newralgicznych punktów na mapie świata takich jak Kanał Sueski, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka. Zmiany polityczne ostatnich lat, rosnące ryzyko przerwania globalnych łańcuchów dostaw oraz presja na ich dywersyfikację i skrócenie powodują, że inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku jest projektem wywierającym doniosły wpływ na gospodarkę światową.

​Nowy Jedwabny Szlak to nie tylko budowa sieci korytarzy transportowych i towarzyszącej im infrastruktury. Projekt jest inkluzywny, zakłada udział w korzyściach wszystkich państw, przez który prowadzi, ułatwienie handlu i inwestycji, oraz wzmocnienie kontaktów pomiędzy mieszkańcami tych państw. Nowy Jedwabny Szlak tworzy dla przedsiębiorców okazje inwestycyjne i handlowe podobnie jak w przeszłości budowa sieci handlowej Kompanii Wschodnioindyjskiej lub Holenderskiej Kompanii Indii Wschodnich. W szczególności Nowy Jedwabny Szlak to szansa rozwoju dla Polski i innych państw tzw. pomostu bałtycko-czarnomorskiego, czyli obszaru starożytnej Sarmatii, rozciągającym się od Morza Bałtyckiego, aż do Kaukazu. Obszar ten to naturalna geograficzna brama pomiędzy Europą i Azją, i obszar działalności Sarmatia Ventures. Więcej na temat potencjału inwestycyjnego Nowego Jedwabnego Szlaku wkrótce w Akademii Argonautów, blogu edukacyjno-dyskusyjnym prowadzonym przez platformę crowdfundingową Argo.

W związku z wojną w Ukrainie opisana powyżej działalność związana z Jedwabnym Szlakiem została poddana weryfikacji. Z nadzieją patrzymy na starania, których celem jest wsparcie Ukrainy, także w zakresie gospodarki, w szczególności współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą. Odpowiednio dostosowujemy nasze plany do nowej sytuacji.

Działalność

Zarządzanie transakcjami i doradztwo transakcyjne

Sarmatia Ventures zarządza projektami inwestycyjnymi takimi jak M&A, LBO/MBO, podział spółek, wydzielenie przedsiębiorstwa ze spółki, wprowadzenie papierów wartościowych na rynek publiczny, tworzenie struktur holdingowych, utworzenie nowego przedsięwzięcia wraz z optymalizacją jego struktury organizacyjnej i własnościowej, pozyskanie finansowania, w tym transakcje venture capital, private equity, mezzanine, distressed assets.

W zakresie naszych możliwości mieści się zarządzanie skomplikowanymi projektami, w których mieszają się sprzeczne interesy wielu wspólników, podmiotów finansujących, zarządów, i innych interesariuszy, lub musi być uwzględniona optymalizacja podatkowa. Oprócz zarządzania możemy zaprojektować architekturę przyszłej transakcji. Mamy także doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi finansowanie z tzw. funduszy europejskich (zasady wydatkowania i rozliczania dotacji i instrumentów zwrotnych, w tym łączenia w jednej spółce różnych źródeł finansowania).

Trudne Aktywa i restrukturyzacja

Sarmatia Ventures zarządza transakcjami, których przedmiotem są trudne aktywa oraz aktywa w wymuszonej procedurze sprzedaży – zarówno na zlecenie sprzedającego/dłużnika, jak i nabywcy/inwestora. Jesteśmy zainteresowana nabyciem wierzytelności, które na skutek podwyższonego ryzyka niewypłacalności dłużnika oferowane są ze znacznym dyskontem wobec ceny nominalnej oraz zabezpieczone są hipotekami lub zastawami rejestrowanymi na atrakcyjnych aktywach.

Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami oraz wyspecjalizowaną kancelarią restrukturyzacyjną, możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze. Partnerzy Sarmatia Ventures z uprawnieniami doradcy restrukturyzacyjnego i uprawnieniami wyceny aktywów mogą doradzać przedsiębiorstwom w wyjściu z trudnej sytuacji, z wykorzystaniem szerokiego zakresu, prawnego i biznesowego, możliwości działania dostępnego dla Sarmatia Ventures.

Nieruchomości

Sarmatia Ventures ma doświadczenie w zarządzaniu projektami nieruchomościowymi, zarówno deweloperskimi (budynki mieszkalne i biurowe segmentu premium, w tym budynki zabytkowe), jak i pre-deweloperskimi obejmującymi duże obszary poprzemysłowe przeznaczone do rewitalizacji i przywrócenia im funkcji miejskich. W zakresie zarządzania jest także pozyskanie finansowania, w tym emisja obligacji wraz z wprowadzeniem ich do obrotu publicznego, finansowanie strukturyzowane, itd.

​Jesteśmy zainteresowani nieruchomościami z potencjałem do zagospodarowania, także z nie uporządkowanym stanem prawnym, lub w masie spadkowej, masie upadłościowej, egzekucji komorniczej itp. Interesują nas zarówno pojedyncze mieszkania, jak i duże nieruchomości z przeznaczeniem na logistykę, handel wielkopowierzchniowy, budynki wielomieszkaniowe, elektrownie słoneczne. Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze, począwszy od nabycia gruntu do spółki celowej, aż do komercjalizacji lub sprzedaży gotowych obiektów. W szczególności interesują nas nieruchomości z potencjałem obsługi logistycznej Nowego Jedwabnego Szlaku, z zastrzeżeniem wstrzymania transakcji do czasu zakończenia wojny w Ukrainie.

Nowe przedsięwzięcia i Innowacje

Sarmatia Ventures wykorzystuje doświadczenie zdobyte w zarządzaniu transakcjami i doradztwie biznesowym do venture building, czyli tworzenia start-upów i innych przedsięwzięć biznesowych. Po analizie pomysłu biznesowego tworzona jest spółka celowa dla przedsięwzięcia, delegowani są do niej managerowie Sarmatia Ventures,budowany jest zespół operacyjny oraz specjaliści wspomagający projekt. W działaniach tych Sarmatia Ventures aktywnie współpracuje z wynalazcami, inżynierami, instytutami badawczymi, oraz dojrzałymi przedsiębiorstwami.

Jednym z projektów venture building stworzonych przy współpracy z Sarmatia Ventures jest NataLab: spółka rozwijająca technologie katalityczne na potrzeby przetwarzania odpadów i oczyszczania gazów poprocesowych. NataLab jest laureatem międzynarodowego konkursu European Startup Challenge, oraz została objęta programem InCredibles Sebastiana Kulczyka.

W spółkach portfelowych Sarmatia Ventures działa jako doradca (smart money), i inwestor pre-seed lub early stage. Profesjonalny sposób prowadzenia projektów (metodyka zarządzania, rachunkowość zarządcza) oraz nadzór inwestorski pozwalają na sprawne uruchomienie kolejnych rund finansowania. Jesteśmy także zainteresowani istniejącymi przedsięwzięciami utworzonymi przez ich pomysłodawców.

Dokonując wyboru przedsięwzięcia koncentrujemy się na przedsięwzięciach wpisujących się w tzw. mega trendy, które możemy zdefiniować jako złożone zjawiska w skali makro, napędzające zmiany o szerokim, globalnym i ponadregionalnym zasięgu, zachodzące w różnych sferach – zarówno społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, jak i środowiskowej i technologicznej. W szczególności ale nie wyłącznie interesują nas innowacje i przedsięwzięcia z obszarów: inwestycji odpowiedzialnych społecznie, gospodarki obiegu zamkniętego, przemysłu 4.0, produkcji energii z niekonwencjonalnych źródeł, w szczególności wytwarzania wodoru, a także magazynowania energii, techniki militarnej w szczególności zgodnej z koncepcją tzw. armii nowego wzoru, produkcji żywności i suplementów żywności, agrotechniki, materiałów budowanych.

Mega trendem jest także budowa Nowego Jedwabnego Szlaku, dlatego Sarmatia Ventures poszukuje projektów inwestycyjnych związanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem, zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach. Zważywszy jednak na trwającą wojnę w Ukrainie, ten obszar działalności uległ zawieszeniu.

Strukturyzowanie finansowania, alokacja kapitału inwestorów

Sarmatia Ventures w zakresie nie naruszającym art. 69 ust. 2 pkt 5 i art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może reprezentować inwestorów poszukujących możliwości alokacji aktywów w przedsięwzięcia obciążone większym ryzykiem, ale z odpowiednią premią zysku. Może także reprezentować przedsiębiorstwa poszukujące kapitału. Dobrze czujemy się po obu stronach transakcji. W szczególności dla klientów możemy wykonać:

  • analizę obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poszukującego kapitału,
  • model finansowy i biznes plan,
  • kwantyfikację potrzeb finansowych i określenie dostępnych źródeł finansowania,
  • wskazanie przedsiębiorstw w granicach oczekiwanego przez inwestora ryzyka, potencjalnej stopy zwrotu, branży, itd., bez wydawania rekomendacji naruszających przywołane wcześniej przepisy,
  • koncepcję pozyskania finansowania, w tym finansowania mezzanine oraz finansowania z tzw. funduszy europejskich, także łącząc kilka źródeł finansowania i kilku inwestorów,
  • nawiązanie i koordynowanie kontaktu z podmiotami udzielającymi finansowania, lub poszukującymi finansowania,
  • koncepcję architektury transakcji wraz z założeniami do dokumentacji transakcyjnej,
  • koordynację prac pozostałych doradców zatrudnionych przez klienta, w szczególności doradców prawnych i technicznych,
  • aktywny udział w negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

Dzięki deregulacji, upowszechnieniu cyfryzacji i rosnącej popularności szeroko rozumianych zdecentralizowanych finansów (DeFi) partnerzy ekosystemu skupionego wokół Sarmatia Ventures mają dostęp do transakcji dawniej zarezerwowanych tylko dla klientów banków inwestycyjnych.

Współpracujemy z platformą crowdfundingu udziałowego Argo, wspierając ją w rozwijaniu także innych usług, niż tylko equity crowdfunding. W szczególności platforma zaoferuje możliwość udziału drobnych inwestorów w przedsięwzięciach zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla najzamożniejszych klientów bankowości inwestycyjnej. Więcej informacji wkrótce na www.argo.partners. Nowe przepisy podniosły limit pozyskiwanego kapitału w ramach crowdfundingu do 5 mln EUR (dawniej 1 mln EUR). Zważywszy na strategiczne wybraną specjalizację platformy Argo na przedsięwzięcia związane z Jedwabnym Szlakiem, działalność Argo została wstrzymana w celu dostosowania strategii do nowych okoliczności.

Procedujemy rejestrację w Komisji Nadzoru Finansowego wyspecjalizowanych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych, których strategie i polityki inwestycje będą spójne z strategią Sarmatia Ventures.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy szerokie grono potencjalnych partnerów: posiadających aktywa lub wiedzę o aktywach wpisujących się w zakres działalności Sarmatia Ventures, w tym wynalazców/ inżynierów posiadających unikalne know-how, które mają zdolność biznesową, oraz osoby z ciekawymi pomysłami, które mogą zostać ubrane w strukturę biznesową i rozwinięte pod kierunkiem Sarmatia Ventures. W szczególności widzimy potencjał współpracy z partnerami z państw leżących na Nowym Jedwabnym Szlaku, w szczególności mamy nadzieję na szybkie zakończenie wojny i rozpoczęcie odbudowy Ukrainy. Odpowiednio do charakteru współpracy zapewniamy godziwe prowizje, udziały w tworzonej spółce, udziały w zysku z transakcji zakończonej sukcesem, itd.

Zapraszamy także do współpracy osoby zainteresowane praktyką lub stażem w zakresie bankowości inwestycyjnej, venture capital, inkubowaniu startupów, zastosowaniu blockchain na rynku finansowym, crowdfundingu, zarządzaniu aktywami, restrukturyzacją.

Zachęcamy także do kontaktu osoby z umiejętnościami redagowania tekstów na tematy biznesowe, geopolityczne, finansowe – proponujemy m.in. udział w rozwoju platformy crowdfundingowej Argo.

Szczególnie zapraszamy do współpracy osoby z Ukrainy, które chciałyby rozwijać wiedzę i umiejętności przy pomocy managerów Sarmatia Ventures, wnosząc wiedzę o gospodarce Ukrainy. Wierzymy, że zapowiadany przez polityków z USA plan odbudowy Ukrainy przyniesie wiele możliwości realnych wspólnych działań.

Skontaktuj się z nami

Poinformuj nas o pomysłach biznesowych, zaproponuj współpracę, podziel się opinią o naszej działalności.

Możesz spotkać się z partnerami Sarmatia Ventures w biurze w kompleksie Varso, w samym centrum Warszawy. W szczególności możliwe to jest w czasie wydarzeń organizowanych tam przez Cambridge Innovation Center, ekosystem, w którym przedsiębiorstwa mogą rosnąć i budować swoją wartość korzystając z dostępu do wiedzy, trendów i globalnego rynku kontaktów, lub przez Venture Café Warsaw, globalną sieć organizacji non-profit, której celem jest wspieranie lokalnych ekosystemów innowacji.